dialoogmaker

voor teamsessies en festivals

Over verrijken en co-creëren. In deze workshop helpen bewoners, gebiedsregisseurs en beleids- makers elkaar bij het slechten van de grootste hobbels. Ik ben initiatiefnemer en moderator van deze workshop op het LPB-jaarcongres 2015.
netwerk

overheids

participatie

Transformatie in het sociaal domein. Wat kunnen we leren van ervaringen bij de opvoedings- ondersteuning en met bewonersparticipatie in het fysieke domein. Ik ontwerp en modereer deze werksessie op de regionale netwerkbijeenkomst.

gespreksleider, organisator en meedenker

voor (team)sessies, bijeenkomsten en festivals

over overheidsparticipatie, organsiatieverandering en innovatie

Netwerkcafé op de Omgevingsmanagementdag 2015. Aan de stamtafel ontmoeten we elkaar en gaan we met z'n zessen op zoek naar succes- factoren voor participatie-inventief omgevings- management. Ik ben modererend tafelheer.

Op 15 november 2015 organiseren presidium en raadsgriffie van Schiedam de eerste Kennishub van de raad voor de raad over de rol van de gemeenteraad bij een veranderende samenleving. Ik bereid de avond inhoudelijk voor en modereer.

stamtafel

omgevings

management

Op het tweedaagse JijMaaktUtrecht-festival 2013 gaan politici, ambtenaren, ondernemers en bewoners in gesprek over hoe zij samen Utrecht mooier kunnen maken. Ik denk mee over het programma en ben lid van het organisatieteam.

De Innovatie-estafette versnelt innovatie en daarmee de economische groei en leefbaarheid in Nederland. Met Kracht in NL organiseer ik dat bottom-up initiatieven van de Energieke samenleving laten zien wat en hoe zij bijdragen.

Het netwerk is een community of practice van gemeentelijke participatieprofessionals die samen hun ambacht actualiseren en overheidsparticipatie doorontwikkelen. Tot medio 2014 ben ik tegelijk hun aanjager en facilitator.

Met het programma Kans en kracht bereidt de gemeente Haarlem in 2012 grote veranderingen in de sociale zekerheid voor. Ik faciliteer duinsessies en help het team per project tot de kern te komen en uitvoerbare voorstellen te formuleren.

teamdagen

Kans en Kracht

Haarlem

kennishub

rol van de raad

Schiedam

workshop

vakmanschap

LPB-congres

werksessie

sociaal domein

Kennemerland

Woerden start een team van initiatiefbegeleiders. Ik begeleid de start waarin zij routes ontwikkelen voor het van-binnen-naar-buiten begeleiden van gemeente-initiatieven en het van-buiten-naar -binnen begeleiden van bewonersinitiatieven.

Combiwel Sportbuurtwerk en Buurtontwikkeling ontwikkelen nieuwe aanpakken. Ik denk mee over businessmodellen, reik methodieken aan en begeleid werksessies waarin medewerkers hun plannen en (toekomstige) activiteiten formuleren.

Het Instituut voor Veranderkunde maakt deel uit van de 'externe schil' van de pool van facilitatoren van de Amsterdamse School van de gemeente Amsterdam. Ik ben trainer dan wel facilitator van workshops en teamontwikkelingssessies.

De Indische Buurt Community, Movisie, Buurtwijs, ZID Theater, KrachtinNL en Pakhuis de Zwijger maken samen het programma Buurtcommunities over communities als hedendaagse vorm van burgerschap. Ik ben lid van de kernredactie.

Het gebiedsmanagementteam vraagt me begin 2022 of ik ze kan begeleiden in het versterken van de onderlinge samenwerking en hun effectiviteit in de veranderopgave in de gemeente Haarlem. Na intakegesprekken ga ik aan de slag met coachen van de deelteams en het team als geheel.

In 2022 ontstaat bij de huurderscoöperatie Akropolistoren de behoefte om los van bestaande overleggen en commissies met elkaar van gedachten te wisselen. In september begeleid ik twee groepsgesprekken.